Regulamin aplikacji mobilnej Piast Gliwice

1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

  • Regulamin - niniejszy dokument.
  • Aplikacja - aplikacja mobilna Piast Gliwice na licencji Nuus.
  • Produkt - system informatyczny Nuus, w oparciu o który funkcjonuje Aplikacja.
  • Właściciel – Codahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Celna 9/11, 30-507 Kraków, KRS: 0000577547, NIP: 6793116863.
  • Klub - Gliwicki Klub Sportowy Piast S. A. zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000334402 z siedzibą przy ul. Stefana Okrzei 20 w Gliwicach 44 - 100, o numerze NIP 6312592798 oraz REGON 241240921.
  • Użytkownik - podmiot korzystający z Aplikacji.
 2. Wszelkie pojęcia nieujęte w powyższym zestawieniu należy rozumieć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 88 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
 3. Użytkownik akceptuje Regulamin poprzez rozpoczęcie korzystania z Aplikacji. W przypadku braku zgody na postanowienia Regulaminu Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Aplikacji oraz usunięcia Aplikacji z wszystkich posiadanych urządzeń.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Użytkownik akceptuje wprowadzone zmiany poprzez kontynuowanie użytkowania Aplikacji. Do użytkownika nieakceptującego zmian w Regulaminie zastosowanie ma pkt 1.3 Regulaminu.
 5. W wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 88 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
 6. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Aplikacji będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela.
 7. Regulamin jest dostępny z poziomu Aplikacji oraz pod adresem nuus.pl/licencja. Użytkownik ma możliwość zapisania lub wydrukowania Regulaminu w celu zapoznania się z nim.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 marca 2017 r.

2. Warunki użytkowania

 1. Właściciel zastrzega sobie prawo do aktualizowania Aplikacji. Aktualizacje mają na celu przede wszystkim poprawę funkcjonalności Aplikacji i są dokonywane w trosce o wygodę i bezpieczeństwo Użytkownika.
 2. Aplikacja jest dostępna do pobrania z poziomu Apple Store oraz Google Play.
 3. Właściciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za oryginalną Aplikację pobraną z Apple Store lub Google Play, zaktualizowaną do ostatniej oficjalnej wersji.
 4. Aplikacja jest dedykowana dla środowisk iOS oraz Android.
 5. Korzystanie z Aplikacji jest darmowe.
 6. Korzystanie z Aplikacji może się odbywać wyłącznie dla celów niekomercyjnych.
 7. Korzystanie z Aplikacji nie powoduje nabycia przez Użytkownika prawa własności, praw własności intelektualnej, ani żadnych innych praw do Aplikacji lub jej części.
 8. Użytkownik może korzystać z Aplikacji wyłącznie w ramach dozwolonego użytku własnego, wyznaczonego przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym takie korzystanie nie może godzić w słuszne interesy Właściciela oraz Klubu.
 9. Aplikacja ma charakter informacyjny. Użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania informacji uzyskanych za pośrednictwem Aplikacji zgodnie z prawem.
 10. Odpowiedzialność za treść dostępnych w Aplikacji artykułów, zdjęć, nagrań audio-wideo, wyników meczów, sylwetek zawodników i innych informacji związanych z działalnością Klubu ponosi wyłącznie Klub.
 11. Właściciel nie ingeruje w treści umieszczane w Aplikacji przez Klub, chyba że zgłoszona zostanie treść oczywiście sprzeczna z prawem. W takim przypadku właściciel może ukryć zgłoszoną treść. Treści sprzeczne z prawem Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail support@nuus.pl.
 12. Odpowiedzialność za treść umieszczonych w Aplikacji reklam ponosi Właściciel.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z aplikacji z poszanowaniem zasad etykiety w sieci Internet (netykiety). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na zakłócenie funkcjonowania Aplikacji.
 14. Wszelkie uwagi i zapytania odnośnie działania Aplikacji Użytkownik może kierować za pośrednictwem adresu e-mail support@nuus.pl. Za pośrednictwem tego samego adresu e-mail Użytkownik może zgłaszać problemy techniczne związane z funkcjonowaniem Aplikacji.

3. Polityka prywatności

 1. Użytkownik korzystający z Aplikacji wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.). Danymi osobowymi, które są zbierane za pośrednictwem Aplikacji są numer IP Użytkownika oraz numer identyfikujący urządzenie Użytkownika. Przekazywanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje w momencie zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 2. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Codahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Celna 9/11, 30-507 Kraków, KRS: 0000577547, NIP: 6793116863.
 3. Zgromadzone dane osobowe znajdują się na serwerach na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zbiór danych osobowych spełnia wymagania dotyczące ochrony danych osobowych GIODO.
 4. Dane osobowe są pozyskiwane podczas pierwszego uruchomienia Aplikacji. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  • analiza zachowań Użytkowników w celu poprawiania funkcjonalności Aplikacji,
  • dostarczanie Użytkownikom notyfikacji.
 5. Dane osobowe mogą posłużyć Właścicielowi do dochodzenia roszczeń, w szczególności w przypadku dokonania przez Użytkownika przestępstwa na szkodę Właściciela.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu i zmiany swoich zgromadzonych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo zażądać zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Użytkownik jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z Aplikacji. W celu realizacji uprawnień wynikających z pkt 3.6 Regulaminu Użytkownik powinien dokonać zgłoszenia na adres e-mail support@nuus.pl.
 7. Właściciel gwarantuje, że dane osobowe nie są i nigdy nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych i podobnych. Jedyną sytuacją, w której Właściciel może udostępnić zgromadzone dane osobowe jest zobowiązanie Właściciela do takiego działania przez nakaz sądowy, prokuratorski lub inny dokument uprawniający organy Administracji Publicznej do wglądu w zbiór danych osobowych.
 8. Właściciel nie odpowiada za ewentualny wyciek danych osobowych będący skutkiem ataku hakerskiego lub innego przestępstwa, chyba że swoim działaniem lub zaniechaniem ułatwi dokonanie takiego ataku.
 9. Użytkownik akceptuje Politykę prywatności poprzez rozpoczęcie korzystania z Aplikacji.

4. Wyłączenia odpowiedzialności

 1. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Aplikacji mogło odbywać się bez przeszkód i przerw, jednak nie gwarantuje ciągłej dostępności i ciągłej pełnej funkcjonalności Aplikacji. W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające korzystanie z Aplikacji wywołane przez:

  • problemy z połączeniem internetowym Użytkownika,
  • wady urządzenia Użytkownika,
  • przerwy w działaniu serwera,
  • ataki hakerskie i inne przestępstwa popełnione przez osoby trzecie,
  • korzystanie z nieaktualnej wersji aplikacji,
  • inne czynniki niezawinione przez Właściciela
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane czynnikami wymienionymi w pkt 4.1.a-f Regulaminu
 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Aplikacji przez Klub, w szczególności za treści sprzeczne z prawem, noszące znamiona mowy nienawiści, nawołujące do dyskryminacji i zachowań agresywnych.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odnośniki mogą znajdować się w treści udostępnianej przez Klub.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Użytkownika Aplikacji, jej części oraz treści w niej zawartej sprzecznie z prawem.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czyny zabronione popełnione przez Użytkownika w związku z uzyskaniem informacji za pośrednictwem Aplikacji.

5. Prawa własności intelektualnej

 1. Produkt, Aplikacja, jej części oraz wszelkie materiały i treści w niej zawarte podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa do Aplikacji jako systemu teleinformatycznego oraz jej elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, tabel, logotypów, nazw i innych znaków towarowych, baz danych oraz skryptów są zastrzeżone na rzecz Właściciela lub odpowiednio na rzecz podmiotów związanych z Właścicielem na podstawie umów o współpracy, które to podmioty legitymują się posiadaniem praw do poszczególnych elementów. Zastrzeżenie obejmuje w szczególności prawa autorskie osobiste oraz prawa autorskie majątkowe.
 2. Produkt, Aplikacja oraz wszystkie jej elementy wyszczególnione w pkt 5.1 Regulaminu podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 88 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 z późn. zm.).
 3. Aplikacja jest udostępniona Użytkownikowi wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Zastrzeżenie dotyczy w szczególności pobierania, instalowania i uruchamiania Aplikacji, oraz przeglądania, kopiowania i drukowania udostępnionej treści.
 4. Żadna część aplikacji nie może być zwielokrotniana, zmieniana, publikowana lub w inny sposób wykorzystywana publicznie bez wyrażonej co najmniej w formie dokumentowej zgody Właściciela.
 5. Nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy własne lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Aplikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi na rzecz Właściciela, Klubu lub innych klubów sportowych rywalizujących z Klubem w Ekstraklasie i podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 6. Nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy własne lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, zastrzeżone na rzecz klubów sportowych rywalizujących w Ekstraklasie zostały umieszczone w Aplikacji wyłącznie w celach informacyjnych, w szczególności w celu przedstawienia wyników uzyskanych przez Klub w rozgrywkach Ekstraklasy. Umieszczenie w Aplikacji nazw handlowych, nazw produktów, nazw własnych lub innych oznaczeń indywidualizujących, w tym graficznych, zastrzeżonych na rzecz klubów sportowych rywalizujących w Ekstraklasie nie narusza ani nie ogranicza praw zastrzeżonych na rzecz klubów sportowych rywalizujących w Ekstraklasie, nie stanowi reklamy ani nie generuje przychodu po stronie Właściciela.